See also

Sir Hugh DUNDAS ( - )

1. Sir Hugh de DUNDAS was the son of Saer de DUNDAS ( -1229).

 

Hugh de DUNDAS had the following children:

 

+2

George de DUNDAS ( -1332)

Second Generation

2. Sir George de DUNDAS, son of Sir Hugh de DUNDAS, died in 1332.

 

George de DUNDAS had the following children:

 

+3

James de DUNDAS ( -1363)

Third Generation

3. James de DUNDAS, son of Sir George de DUNDAS, died in 1363.

 

James de DUNDAS had the following children:

 

4

John DUNDAS ( - )