Einion ( - )

1. Einion Sais has few details recorded about him.

 

He flourished c. 1270.

 

Einion Sais had the following children:

 

+2

Hywel ap Einion Sais ( - )

Second Generation

2. Hywel ap Einion Sais was the son of Einion Sais.

 

Hywel ap Einion Sais had the following children:

 

+3

Hywel Fychan ap Hywel ( - )

Third Generation

3. Hywel Fychan ap Hywel was the son of Hywel ap Einion Sais.

 

Hywel Fychan ap Hywel had the following children:

 

4

Llywelyn ap Hywel Fychan ( - )