See also

Thomas KIFF (1985- )

1. Thomas KIFF, son of Anthony Robin KIFF ( - ) and Nina STOUGHTON-HARRIS (1952- ), was born in 1985.