Einion ( - )

1. Einion Sais has few details recorded about him.

 

He flourished c. 1270.

 

Einion Sais had the following children:

 

Hywel ap Einion Sais ( - )